Đàn ông chưa chắc đã làm được!

Crazy Downhill Skateboarding Line | People are Awesome

Người bình thường đã khó, đây lại là người khuyết tật, thật đáng ngưỡng mộ!