Tập đoàn Bảo Việt (BVH): chi trả gần 670 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải “lỗi hẹn” cổ tức với cổ đông trong mấy năm gần đây, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến dành gần 670 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả gần… Continue reading Tập đoàn Bảo Việt (BVH): chi trả gần 670 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt