Những ‘Tây Lương nữ quốc’ ngoài đời thực

Trong khi nhiều đất nước đang cố gắng xóa bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu trong nhiều thế hệ thì có những nơi trên thế giới lại tồn tại chế độ mẫu hệ. Đó là nơi mà phụ nữ làm chủ và có mọi quyền quyết định. Cùng khám phá những… Continue reading Những ‘Tây Lương nữ quốc’ ngoài đời thực